Krimkassan

Kriminalpolisens sparkassa

Stadgar

 

 

 

 

Stadgar för Kriminalpolisens sparkassa ek. förening

Beslut 2018-05-30

Org nr. 716405-7197

P1  FÖRENINGENS FIRMA
Kriminalpolisens Sparkassa Ekonomisk Förening som lyder under gällande Lag om ekonomiska föreningar.

P2  ÄNDAMÅL
Kassans ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom gemensamma besparingar åt medlemmar och bilda ett kapital, som medlemmarna kan disponera genom lån.

P3  STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

P4  MEDLEMSKAP
Polisanställd med placering i Stockholms län kan beviljas medlemskap i kassan. Även föreningar och organisationer med anknytning till polisen kan beviljas medlemskap. Antalet medlemmar får aldrig vid något tillfälle överstiga 1000 stycken. Medlem, som slutar sin tjänst, äger rätt att kvarstå i kassan, såvida personliga förhållanden icke är för kassan nedsättande och denne till kassan inte fullgör sina skyldigheter enligt stadgarna. Medlem är delägare i kassan.

P5  ÅLIGGANDEN
Medlem debiteras en årlig avgift. Storlek på årsavgiften beslutas av årsmötet.
Nytillkomna medlemmar åläggs att spara minst 1000 kronor per år tills ett sparsaldo på 10,000 kronor uppnåtts.  

P6  KAPITAL
Avser medlem göra insättning av kapital motsvarande mer än 10 prisbasbelopp under ett verksamhetsår skall godkännande inhämtas från kassören före insättningen.
Medlem, som önskar erhålla sitt innestående tillgodohavande skall erhålla detta, om medel finns tillgängliga. Skulle likviditeten i kassan vara sådan att utbetalning inte kan ske inom 6 månader i den omfattning som begärts av medlemmen, kan extra föreningsstämma utlysas för beslut om fortsatta åtgärder.
Efter samma grunder utbetalas även avliden medlems tillgodohavanden, såvida inte närstående beviljas överta kontot.  

P7  LÅN
Medlem kan erhålla lån motsvarande belopp, som denne har innestående i kassan. För lån betalas ränta, som för varje verksamhetsår beslutas av årsmötet.
Förändring av räntenivå kan beslutas under verksamhetsåret av styrelsen.
Om medlem önskar större lån än sitt tillgodohavande skall den överstigande lånesumman godkännas av styrelsen.
Ränta för lån betalas månadsvis.
Vid ej fullgjord räntebetalning enligt avtal äger kassan påföra dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Lån med säkerhet i fastighet eller bostadsrätt har en löptid av högst 40 år.
Övriga lån har en löptid av högst 10 år.
Amortering av lån med säkerhet i fastighet eller bostadsrätt skall ske enligt överenskommelse med kassör och i enlighet med lagstadgade amorteringskrav.
Amortering av övriga lån skall ske enligt överenskommelse med kassör.
Kassan äger rätt att debitera uppläggningsavgift i samband med beviljad kredit. Storlek på uppläggningsavgift beslutas av årsstämman.  

P8  SÄKERHET
Skulle den för lån lämnade säkerheten bli sådan, att den icke kan anses fullgod för lämnat lån, äger styrelsen ålägga låntagaren att av lånet utöver stadgeenliga amorteringar återbetala så stort belopp, som kan anses lämpligt eller ställa säkerhet som styrelsen kan godkänna. Om låntagaren icke ställer sig styrelsens beslut i sådant avseende till efterrättelse, kan lånet i vad det överstiger låntagarens i kassan innestående belopp genast sägas upp till omedelbar betalning. Amortering av lån, som icke överstiger vad delägaren har i kassan innestående, är frivillig, men för överstigande belopp verkställs amortering enligt en med kassören uppgjord amorteringsplan, vilken godkänts av styrelsen. Om medlem erhållit flera lån, ska verkställd amortering å skulden gottskrivas det först lämnade, obetalda lånet.  

P9  UTESLUTNING
Medlem, som under fyra månader i följd icke fullgjort sina skyldigheter mot kassan, kan skiljas från densamma, varvid hans eller hennes till kassan varande skuld utöver innestående belopp, som kvittas, påföres borgensmännen alternativt regleras genom att säkerhet för lånet realiseras.
Om medlem på grund av styrkt sjukdom befinner sig i ömmande omständigheter kan styrelsen efter prövning av ärendet bevilja sådan medlem uppskov att under viss tid verkställa inbetalningar till kassan.  

P10  UPPSÄGNING AV KONTO
Önskar medlem lämna kassan, skall denne därom till styrelsen inlämna skriftlig ansökan varefter han eller hon äger rätt att utfå sin andel i kassan med avdrag för stadgeenliga avgifter. Om sådant utträde sker under räkenskapsåret äger medlemmen rätt till för året beräknad ränta på insatt kapital från räkenskapsårets början till utträdesdagen. 

P11  ÅRETS VINST
Den vinst, som under räkenskapsåret tillförts kassan skall, sedan beslutade utgifter och andra omkostnader frånräknats, fördelas så att varje medlem får samma procent i ränta på under året innestående kapital.
Räkenskapsåret löper med kalenderår. 

P12  FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningen har en ordinarie stämma om året.
Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer medlemmar. Stämman avhålles före den 1 juni, varvid följande ärenden ska behandlas:

 1. Val av ordförande att leda mötesförhandlingarna
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av två justeringsmän
 4. Genomgång av föregående stämmas protokoll
 5. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 6. Föredragning av revisionsberättelsen
 7. Disponering av vinst/förlust enligt fastställd balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Bestämmande av arvode för styrelse och revisorer
 10. Val av styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör och biträdande kassör med en mandattid av ett år
 11. Val av tre suppleanter till styrelsen med en mandattid av ett år
 12. Val av revisor, vilken skall vara auktoriserad eller godkänd, med en mandattid av ett år.
 13. Val av internrevisor samt suppleant, med en mandattid av ett år
 14. Val av valberedning
 15. Fastställande av firmatecknare (beslutet skall omedelbart justeras)
 16. Beslut om årsavgift
 17. Beslut om uppläggningsavgift för lån
 18. Behandling av eventuella motioner

P13  STADGEÄNDRINGAR
Förslag till ändring av dessa stadgar ska vara skriftligen inlämnat till kassans styrelse minst en månad före det sammanträde där förslaget ska behandlas, så att styrelsen blir i tillfälle yttra sig.
Beslut om att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt om det fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande eller den större majoritet som krävs enligt Lag om ekonomiska föreningar. 

P14  BESLUT
Kassan beslutar själv om sina angelägenheter, men beslutens verkställighet och ekonomins förvaltning uppdrages åt en ansvarig styrelse, bestående av ordförande, sekreterare, kassör, bitr. kassör och deras suppleanter, vilka alla väljas bland kassans medlemmar.

P15 STYRELSEN ÅLIGGER
Ordförande:  Att föra alla förhandlingar utom i egen sak.
Sekreterare:    Att utskriva och befordra cirkulär om sammanträden m.m. samt att föra protokoll över förhandlingar vid såväl styrelsesammanträden som vid stämman.
Kassör:          Att föra löpande bokföring i enlighet med Bokföringslagens regler samt administrera och registrera in- och utbetalningar i föreningens kassasystem. Därutöver åligger det kassören att administrera ansökningar om medlemskap och lån, begäran om uttag samt övriga frågor av ekonomisk karaktär.
Bitr. kassör:   Att biträda kassören enligt beslut av styrelsen
Revisorer:      Att på obestämda tider granska kassans räkenskaper samt, om anledning därtill finnes avlämna rapport till ordföranden, och att senast tre veckor innan årsstämman ha slutreviderat kassans räkenskaper för det gångna året och däröver ha upprättat revisionsberättelse. Skulle anledning till anmärkning mot styrelsen finnas, skall anmärkningen delges styrelsen före det sammanträde, där anmärkningen skall behandlas, så att styrelsen kan bli i tillfälle yttra sig över denna.

P16  MEDELSFÖRVALTNING
Influtna pengar, som icke genast utlånas, skall insättas i bank. Dock må kassören inneha en handkassa som med hänsyn till verksamhetens omfattning kan anses försvarbar och för vilket belopp han själv ansvarar.
I bank insatta medel disponeras av styrelsen.  

P17  TVIST
Skulle tvist bland medlemmarna angående kassans angelägenheter uppstå, får saken icke dras inför domstol. Tvist avgörs av skiljemän, bestående av fem medlemmar av vilka styrelsen väljer två, medlemmarna väljer två och dessa fyra väljer den femte. Ingen kan väljas  såsom skiljeman som icke till kassan fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter.
Skiljemännens beslut är ovillkorligen bindande för båda parter.

P18  LIKVIDATION
Skulle fråga uppstå om kassans likvidation, kan detta icke ske med mindre än tre fjärdedelar av samtliga medlemmar är om beslutet ense.
Likvidation av kassan kan även ske om beslutet fattas på två på varandra följande förenings stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.
Ingen äger i sådant beslut deltaga, som icke till kassan fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter. I övrigt gäller bestämmelserna i Lag om ekonomiska föreningar.
Tillgångarna i kassan fördelas till kontohavarna i förhållande till deras i kassan insatta kapital. 

P19  KALLELSER OCH MEDDELANDEN
Kallelser till ordinarie och extra föreningsstämma skall ske på föreningens hemsida på Internet tidigast fyra och senast två veckor före utsatt tid.
Till extra stämma kan ordförande eller revisor kalla kassans medlemmar, då så erfordras, eller minst 10% av kassans medlemmar, därom inlämnat skriftlig begäran.
Andra meddelanden till medlemmar skall läggas ut på föreningens hemsida på Internet.

Stadgarna antagna vid ordinarie föreningsstämma 2018-04-20 och extra föreningsstämma 2018-05-30.