Krimkassan

Kriminalpolisens sparkassa

GDPR

 

 

 

GDPR – General Data Protection Regulation

Hos Kriminalpolisens Sparkassa är personuppgifter trygga

Lagarna kring personuppgifter förändras den 25 maj 2018 i EU genom GDPR (General Data Protection Regulation).
Vi har i samband med det förtydligat vilka uppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem och hur vi använder information vi fått av våra medlemmar.

 

Vilken information samlar vi in?

I Kriminalpolisens Sparkassa hanterar vi dagligen personuppgifter av olika slag. Det är en nödvändighet för att kunna fullgöra vårt uppdrag.
Personuppgifter kan vara:
Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc. Denna information samlas bland annat in för att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.
Betalningsinformation och bankkontonummer. Denna information samlas in för att administrera och fullgöra uppdraget och att säkerställa att betalningar tas emot från och skickas till rätt person.

 

Hur hanterar vi personuppgifter?

Vi använder endast personuppgifter för att kunna fullgöra Krimkassans förvaltningsuppdrag och vårt avtal med medlemmarna.
Vi lagrar personuppgifter på ett säkert sätt och endast de personer som behöver dem har tillgång till de olika uppgifterna. Det är viktigt för oss att medlemmarna känner sig trygga med hur vi hanterar personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför och behandlar personuppgifter utifrån de krav som ställs i Dataskyddsförordningen.

Vi behöver behandla personuppgifter för att vidta olika åtgärder som vi ska göra enligt våra avtal med medlemmarna. Personuppgifterna kan också ingå i sådan information som vi enligt lag måste lämna till myndigheter eller andra eller för olika åtgärder (t.ex. bokföring och redovisning) som vi enligt lag är skyldiga att vidta.
I vissa fall inhämtar vi ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. I andra fall har vi laglig grund för att behandla uppgifterna även utan ditt samtycke, såsom när det är nödvändigt för fullgörandet av avtal mellan medlemmarna och oss, när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet som vi har, eller när det är nödvändigt för något särskilt intresse som får anses väga tyngre.
Vi behandlar inte uppgift om personnummer, utom i de få fall där detta är nödvändigt för att vi ska kunna säkert identifiera en medlem. Vi behandlar inte skyddsvärda uppgifter, såsom om medlems ekonomi, förutom när de behövs för särskilda ändamål, till exempel i samband med kreditgivning.

Vi behandlar inte heller personuppgifter längre tid än det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet som beskrivs ovan.

Endast medlemmar av styrelsen i Kriminalpolisens Sparkassa har behörighet att hantera personuppgifter.

Krimkassan behåller personuppgifter så länge någon är medlem. Därefter sparas personuppgifterna i enlighet med gällande lagkrav. När den tiden har passerats kommer personuppgifterna att raderas.

 

Medlems rättigheter

Medlem har alltid rätt att få tillgång till egna uppgifter (registerutdrag). I de fall medlem vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just honom/henne äger man rätt att begära att få tillgång till uppgifterna.
Medlem kan begära att personuppgifter rättas ifall de är felaktiga samt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter
Medlem äger också rätt att begära radering av personuppgifter som inte längre är nödvändiga för ändamålet de samlats in för eller om de behandlats på ett olagligt sätt.
Medlem har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen om vår behandling av personuppgifter upplevs felaktig.”

Kriminalpolisens Sparkassa kommer aldrig sälja eller på något annat sätt dela med sig av medlemmars personuppgifter till annan än ovan nämnda enligt lag.

 

Kontakta oss

Om medlem har frågor, vill uppdatera sina personuppgifter eller anser att hans/hennes rättigheter inte respekteras av oss är man alltid välkommen att kontakta oss.

Telefonnummer till styrelsen och adress till Krimkassan framgår på hemsidan under fliken ”Styrelse”.